خــدمات کــارخــانه دلســا


تولید دمپایی جلو بسته و جلو باز و
انواع صندل با طرح و رنگ های متنوع

استـفاده از بهتـرین و مـرغـوبتـرین مـواد نـو
برای ارائه بهترین کیفیت و ارائه به مشتری

امکان واگذاری شعبه و عاملیت فروش
در سراسر کشور

ارسال مرسولات به سراسر ایران عزیز و
کشورهای همجوار نظیر عراق، آذربایجان و …